Comune di Curcuris

Sa bidda a is tempus de V. Angius (1841)
CRUCURIS, bidda de sa Sardigna in su distretu de Abas de sa prov. de Busache. Fiat in su dipartimentu antigu de Useddus, de su giudicau de Arborea.
Publicada su 16/07/2015

S'Istòria
Mancai su territòriu de Crucuris iscòviat arrastus de època nuràgica e romana, chi de seguru faint parti a populaus ispaniaus de tipu pastorali o agrìculu, isceti in edadi medievali, candu totus impunnànt a poni impari biddas po si defendi, tenit orìgini ...

Publicada su 16/07/2015

Novas Crucuresas n°5 de onniasantu 2014
Novas Crucuresas at a essire prus o mancu una borta a su mese e s’at pòdere lèghere in sa bacheca comunale o agatare in medas atividades cummetziales de sa bidda, in su giassu internet de su Comunu de Crucuris o in sa biblioteca comunale.
Publicada su 11/12/2014

Novas Crucuresas n°4 de cabudanni 2014
Novas Crucuresas at a essire prus o mancu una borta a su mese e s’at pòdere lèghere in sa bacheca comunale o agatare in medas atividades cummetziales de sa bidda, in su giassu internet de su Comunu de Crucuris o in sa biblioteca comunale.
Publicada su 10/09/2014

ASSÈNNIOS DE ISTÙDIU A.S. 2013/2014 - BANDU DE CUNCURSU
BIDU SU PROGRAMMA PRO SU DERETU A S’ISTÙDIU, APROVADU CUN DELIBERATZIONE N. 54 DE SU 16/07/2014 E MUDADURAS SIGHIDAS, IN UE SI PREVIDINT S’ISTANTZIAMENTU DE €1.500,00 PRO S’ISTITUTZIONE DE N.3 BURSAS DE ISTÙDIU DE CUNTZÈDERE A IS ISCIENTES DE IS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE PRIMU E SEGUNDU GRADU CHI SI DDU MINESCHENT.
Publicada su 05/09/2014


Ita est s′isportellu linguìsticu

Frontespizio pubblicazione pdf.
Publicada su 20/08/2014

Novas crucuresas 3 de austu 2014


Publicada su 06/08/2014

Novas crucuresas 2 22 de argiolas 2014


Publicada su 25/07/2014

Novas crucuresas n°1 de Làmpadas


Publicada su 03/07/2014

SA DIE ECOLÒGICA E SA SERRADA DE S’ANNU PASTORALE
SA CRÈSIA DE SANTU SEBASTIANU, CUN S’AGIUDU DE SU COMUNU DE CRUCURIS (CHI AT A GIÀIRI IS MALLIETAS), TENET SA PUNNA DE APARICIARE SA DIE ECOLÒGICA E SA SERRADA DE S’ANNU PASTORALE PRO SU 13 DE ARGIOLAS 2014.
CHI UNU BOLIT PIGARE PARTE A CUSTA DIE DE FESTA DEPET GIÀIRI S’ADESIONE COSA SUA IN IS LOCALES PÙBLICOS A INTRO DE S’8 DE ARGIOLAS 2014
Publicada su 03/07/2014

ISTÀNTZIA DE CONTRIBUTU
SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU
AVISAT A TOTU IS CHI SUNT INTERESSADOS A SA CUNTZESSIONE DE CONTRIBUTOS E AGIUDOS ECONÒMICOS PRO MISSAS O FESTAS RELIGIOSAS, ATIVIDADES E ASSÒTZIOS ECONÒMICOS ETC…
CUNFORMA A SU CHI AT ISTABILÈSSIDU SU REGULAMENTU COMUNALE PRO SU CHI PERTOCAT SU GIÀIRI IS FINANTZIAMENTOS NARADOS A INANTIS,
SA PRESENTADA DE ISTÀNTZIAS A SU COMUNU DE CRUCURIS SI DEPET FÀIRI A INTRO E NON PRUS ATESU IN SU TEMPUS DE SU 31 DE ARGIOLAS 2014.
TOTOS IS CHI SUNT INTERESSADOS DEPENT PRESENTARE S’AUTOTZERTIFICATZIONI CHI ACUNTESSIT SU CONTU DEDICADU.
Publicada su 03/07/2014

Arrechesta po s’assinnamentu de cuntributus in favori de is istudentis, finas cun disabilidadi, chi frecuentant primu e segundu gradu, po is serbìtzius de trasportu urbanu e extraurbanu e serbìtzius de assistèntzia trasportu frunius de personali ispeciali
ISCADÈNTZIA: 04.06.2014 Aprovau cun Delìbera de G.C. n. 26 de su 14.05.2014

BENEFITZIÀRIUS
Alunnus cun arresidèntzia in Sardìnnia chi frecuentant is iscolas segundàrias de primu e segundu gradu.
Publicada su 28/05/2014

Novas Crucuresas n°9 de cabudanni
Novas crucuresas
Publicada su 28/09/2013

INGHITZU MENSA ISCOLÀSTICA 2013/2014
SI FAIT ISCHIRI CHI LUNIS 7 DE SU MESI DE LODÀMINI 2013 AT A INCUMENTZAI SU SERÌTZIU MENSA PRO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2013/2014

ISCOLA DE S’INFÀNTZIA DE ABAS: SERVÌTZIU MENSA DAE SU LUNIS A SU CHENÀBURA INTRADA ALUNNUS A IS 8,15 – BESSIDA A IS 16,15


ISCOLA ELEMENTARI DE ABAS: SERVÌTZIU MENSA DAE SU LUNIS A SU CHENÀBURA PRO IS CLASSIS A TEMPUS PRENU SERRADA SU SÀBUDU


CHI, pro pòdiri calculai is costus pro pigai parti a custu servìtziu segundis su regulasmentu comunali aprovadu cun delibera de Consìgiu Comunali n.15 de su 27.07.2013, pro su servìtziu de mensa iscolàstica pro is alunnus residèntis in su Comunu de Crucuris, chi andant a s’iscola elementari in s’Istitutu Cumprènsivu de Abas – annu iscolàsticu 2013 /2014, est possibili iscarrigare su mòdulu de autotzertificatzioni in su giassu internet www.comune.curcuris.or.it e trasmitere sa documentatzioni in deretura a s’ufìtziu protocollu o via pec a s’indiritzu amministrativo.curcuris@legalmail.it . Pro cali si siat pregunta de acraramentu o ispetzificadura si podit domandai a s’Ufìtziu Servìtzius Sotzialis comunalis segundis is oràrius e is dies de ritzida o mandendi una e-mail a servizisociali@comune.curcuris.or.it
Publicada su 28/09/2013
 

Sa die ecològica 2013
Si avisat totu sa popolatzioni ca mèrcuris 15 de maju 2013 a is otu de merii nc’at a èssiri unu atòbiu in s’aula consilliari de su Comunu po chistionai de totu cussu chi acuntèssit s’aparìciu de sa Die Ecològica 2013

Benei in medas!

Su Sìndigu
Publicada su 14/05/2013

Vademecum po su manìgiu de is leis a tutela de is lìnguas de minoria - 2
Is régulas de su sarduCustu Vademecum est una gènia de guida aundi s’arrespundit, cun figuras e fumetus chi podint interessai fintzas a is piciocheddus, ... continua

 
 Publicada su 07/05/2013

Novas crucuresas - Sa die de sa Sardigna 2013
Sa Die de Sa Sardigna est istada istituida de su Consillu Regionali de sa Regioni Autònoma de sa Sardigna cun sa lei regionali n.44
Publicada su 07/05/2013

Cunvocatzioni urgenti CONSILLU COMUNALI in sessioni istraordinària
SU SÌNDIGU avisat is sennioris:
Publicada su 09/04/2013
Vademecum po su manìgiu de is leis a tutela de is lìnguas de minoria
Custu Vademecum est una gènia de guida aundi s’arrespundit, cun figuras e fumetus chi podint interessai fintzas a is piciocheddus, a preguntas asuba de sa Lìngua sarda.

Is preguntas pertocant, pruschetotu, su profetu mannu chi nosu sardus teneus gràtzias a is leis a tutela de is lìnguas de minoria.
Publicada su 30/03/2013

Novas crucuresas
A incumentzai de su mesi de martzu de su 2013, su Comunu de Crucuris at pentzau de torrai a apariciai po is tzìtadinus su servìtziu de Novas Crucuresas.
Publicada su 13/03/2013

TORRAT A ABERRI S’ISPORTELLU LINGUÌSTICU SUBRACOMUNALI.
SI FAIT ISCIRI A SA POPULATZIONI CA MARTIS 5 DE MARTZU 2013 CUSTU COMUNU AT TORRAU A ABERRI S’ISPORTELLU LINGUÌSTICU SUBRACOMUNALI.
Publicada su 05/03/2013

FRUNIDURA GRATUIDA O MESU GRATUIDA DE LÌBURUS DE TESTU PO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2012/2013
S’INTERBENTU IN OGETU EST DESTINAU A IS ALUNNUS DE IS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE I E II GRADU CHI IS CUNDITZIONIS DE ARRÈDITU FAMILLIARI FUNT PARIS O PRUS BÀSCIUS DE UNU ISEE, BÀLLIDU, DE €. 14.650,00. Su mòdulu de pregunta ddu depit cumpilai su chi tenit sa pàtria podestadi de mamma o de babbu o finas s’alunnu etotu candu magiorenni. Tocat a auniri sa certificatzioni ISEE chi lassant is òrganus chi ddis cumpetit e s’autocertificatzioni chi pertocat is ispesas aguantadas segundu is modellus allegaus "b" e "c", chi s’ant a podi iscarrigai in deretura de su situ e s’ant a depi intregai a s’ufìtziu protocollu o sinuncas a pec mandendi totu is documentus a s’indiritzu amministrativo.curcuris@legalmail.it aintru de cenàbara 07 de su mesi de idas de su 2012.
Publicada su 08/11/2012

GIORRONADA DE SA BECESA 2012
S’Amministratzioni comunali avisat a totu is interessaus ca avatu s’Ufìtziu de is Serbìtzius sotzialis fait a ndi arretirai su mòdulu de iscritzioni po pigai parti a sa Giorronada de sa becesa posta in contu po sa dii 1 de su mesi de idas.
S’edadi prus bàscia po podi pigai parti est sa de 60 annus fatus, o incapitendi còpias de assumancu unu de is duus intra de pobidda o pobiddu.
A is interessaus s’invitant a s’iscriri a intru e no apustis a su 09 de su mesi de onniasanti de su 2012 iscarrighendi su mòdulu de su situ MÒDULU ISCRITZIONI
Publicada su 06/10/2012

Atòngiu in Barbàgia 2012 – Cortes Apertas 2012
S’Amministratzioni comunali avisat a totus is interessaus ca si podit iscarrigai su mòdulu de iscritzioni po sa faina culturali de arrecreu de fai a Mamoiada in ocasioni de Cortes apertas 2012.
Publicada su 06/10/2012

Albu ùnicu de personas idòneas a s’ufìtziu de iscrutadori
Su Sìndigu invitat a totu is eletoris dispostus a si fai poni in s’albu ùnicu, chi est in sa lei n.95/89 aici comenti dd’at mudada sa lei 120/99, de personas idòneas a s’ufìtziu de iscrutadori, a ndi fai pregunta aposta a intru de su mesi de onniasanti de su 2012.

N.b. is sugetus giai iscritus non depint intregai nisciuna pregunta.
Publicada su 01/10/2012

L.R. NU62/2000 BANDU BURSAS DE ISTÙDIU IN AGIUDU DE IS ISPESAS CHI ANT AGUANTAU IS FAMÌLLIAS PO S’ISTRUTZIONI PO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2011/2012
S’Ufìtziu Serbìtzius Sotzialis fait a isciri ca a intru e no apustis de su 12 de su mesi de ladàmini de su 2012 fait a intregai istàntzia dereta a oteni su benfìtziu “BURSAS DE ISTÙDIU IN AGIUDU DE IS ISPESAS CHI ANT AGUANTAU IS FAMÌLLIAS PO S’ISTRUTZIONI PO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2011/2012”.
Is critèrius e is maneras de intrai s’istabilint cunforma a sa Delìbera Regionali nu32/69 de su 24.07.2012 e segundu a sa Delìbera de Giunta Comunali nu49 de su 19.09.2012. A chini creit de teni is arrechisius, podit intregai s’istàntzia avatu s’Ufìtziu Serbìtziu Sòtziu-Culturali segundu a sa modulìstica aprontada e castiai su bandu publicau in custu situ.
Po comunicau e/o crarimentus chi ddui podint essi in minescimentu fait a s’inderetai a s’Operadora Sotziali me in is diis e me in is oràrius de arriciimentu.
Publicada su 21/09/2012

ISCADÈNTZIA PO INTREGAI ISTÀNTZIA DERETA A OTENI SU BENEFÌTZIU “BURSAS DE ISTÙDIU E INCENTIVUS UNIVERSITÀRIUS” A.A.2011/2012
S’UFÌTZIU SERBÌTZIUS SOTZIALIS FAIT A ISCIRI CA A INTRU E NO APUSTIS A SU 15 DE SU MESI DE LADÀMINI DE SU 2012 S’EST POSTA IN CONTUS S’ISCADÈNTZIA PO INTREGAI ISTÀNTZIA DERETA A OTENI SU BENEFÌTZIU “BURSAS DE ISTÙDIU E INCENTIVUS UNIVERSITÀRIUS” A.A.2011/2012.
Publicada su 21/09/2012

BANDU CONTRAS IS POBERESAS LÈGIAS LÌNNIA 2 - ANNUALIDADI 2010 E 2011.
S’Amministratzioni Comunali avisat a totus is citadinus ca in s’Albu Pretòriu de su Comunu de Crucuris s’est publicau su bandu po fai interbentus Contras is Poberesas Lègias Lìnnia 2 Annualidadi 2010 e 2011.
Publicada su 07/09/2012

Bandu Pùblicu po sa cuncessioni de cuntributus in aciunta po sa pagamenta de is cànonis de pesoni - Annu 2012
SU RESPONSÀBILI DE SU SERBÌTZIU FAIT A ISCIRI
ca movendi de sa data de publicatzioni de custu Bandu e a intru e no apustis a su 19.07.2012 is citadinus chi tenint s’arresidèntzia in su Comunu de Crucuris in possa de is arrechisius asuta postus a craru ant a podi intregai pregunta dereta a oteni is cuntributus in aciunta chi funt in s’art. 11 de sa Lei 431/1998, po sa pagamenta de is cànonis de pesoni - annu 2012.
Publicada su 12/07/2012

Arrimbursu ispesas viàgiu istudiantis iscola segundària de sa de 2 gradus e artìstica - a.s. 2011/2012
Su responsàbili de su serbìtziu invitat a is istudiantis chi tenint s’arresidèntzia in Crucuris, a castiai is “Critèrius de arrimbursu ispesas viàgiu istudiantis pendularis” aprovaus cun delìbera de Contzillu comunali n. 28 de su 30.04.2012 ca podint benefitziai de s’arrimbursu ispesas viàgiu po s’iscola segundària de su de 2 gradus e artìstica a.s. 2011/2012, a intregai istàntzia a su Comunu de Crucuris, a intru e no apustis a su 02/08/2012. si cunsiderant bàllidas po oteni s’arrimbursu in chistioni, sa documentatzioni chi sighit:
  1. Pregunta in paperi sena bullu acumpangiada de una autocertificatzioni chi portat is datus chi sighint:
  • certificatzioni isee bàllidu; 
  • frecuèntzia iscolàstica; 
  • ispesas de viàgiu aguantadas in s ’a.s. 2011/2012
Sa modulìstica po intregai is preguntas si podit iscarrigai de su situ.
Sa pregunta s’at a podi mandai finas po pec a s’indiritzu amministrativo.curcuris@legalmail.it o a sa pec.protocollo.curcuris@leagalmail.it.
Publicada su 09/07/2012

Si fait isciri a sa populatzioni ca custu Comunu at torrau a aberri s’isportellu linguìsticu subracomunali.
S’Amministratzioni comunali, cunforma a is normas europeas, natzionalis e regionalis, chi pertocant s’amparu de is lìnguas de minoria, s’impunnat de:
- sighiri una polìtica crara e profetosa, capassa de s’ispaniai in totu is setoris de sa vida pùblica de sa comunidadi;
- poni a manera ufitziali sa lìngua sarda in totu is cuntestus de impreu, inclùia s’Amministratzioni Pùblica;
- traballai a manu de pari cun is Comunus, Entis territorialis, Iscolas e Assòtzius, po chi is interbentus a favori de su sardu non siant ispimpirinaus o ocasionalis.
S’Ufìtziu est abertu:
su lunis de is 8:00 a is 14:00,
a disponimentu de is citadinus po cali si siat chistioni asuba sa lìngua sarda (normativa, contzillus de iscriidura, traduxiduras, bibliografia e sighendi a nai).
Publicada su 21/05/2012

Avisu pùblicu - Trasportu a tzerriada
S’Amministratzioni comunali avisat a totu is interessaus ca avatu s’ufìtziu de is serbìtzius sotzialis si podit arretirai su mòdulu de pregunta po si fai ammiti a su serbìtziu “Trasportu a tzerriada” P.L.U.S. Abas-Terraba
Su serbìtziu tenit sa bidea de favoressi sa possibilidadi de si movi e sa socializatzioni de is citadinus chi, po s’edadi manna, su ammancai de fìguras de parentis po agiudu, su ddui ai lìmitis po patologias psìchicas o fìsicas o de situatzionis de debilesa aposta tenint dificultadi a lompi a is serbìtzius amministrativus, sanidàrius, arriabilitativus, assistentzialis e sotzialis, siat pùblicus siat privaus, postus in s’àmbitu territoriali de sa A.S.L. de Aristanis.
Publicada su 05/10/2011

Avisu pùblicu - Bursas de istùdiu e incentivus universitàrius
S′Ufìtziu Serbìtzius sotzialis fait a isciri ca a intru e no apustis a su 15 de su mesi de ladàmini de su 2011 s′est posta in contus s′iscadèntzia po intregai istàntzia dereta a oteni su benefìtziu "Bursas de istùdiu e incentivus universitàrius" a.a.2010/2011.
S′iscadèntzia po integai is preguntas dd′at istabilit s′art.5 de su regulamentu comunali aprovau cun delìbera de c.c. n.4 de su 22.05.2009:
Is critèrius e sa manera de intrai ddus istabilit su Regulamentu de cuncursu po s′assinnamentu de bursas de istùdiu e incentivus po is istudentis universitàrius aprovau cun Delìbera C.C. n.4 de su 22/05/2009.
A chini creit de teni is arrechisius, podit intregai istàntzia avatu s′Ufìtziu Serbìtziu Sòciu- Culturali segundu sa modulìstica aprontada.
Po comùnigas e/o crarimentus in pròpositu chi ddui podint essi fait a andai a che s′Operadori Sotziali me in is diis e me in is oràrius de arricidura.
Publicada su 17/08/2011

Avisu - Istitutzioni de s’albu de is frunidoris de benis e serbìtzius de su comunu de crucuris setori amministrativu sotziali e culturali – annu 2011/2012
A Chincoi chi fessint interessosus de si fai poni me in s′Albu de is Frunidoris de Benis e Serbìtzius s′invitat de fai arribai pregunta aposta, sighendi s′ischema aprontau de s′ufìtziu, a s′Ufìtziu Protocollu de su Comunu, a s′indiritzu chi sighit:
Comunu de CRUCURIS, bia Crèsia nu14, 09090 CRUCURIS
EST DE IMPORTU: sa pregunta e is allegaus chi pertocant, non si depint intregai a su protocollu in busta sigillada, ma simmai cun busta normali po lìteras, o po mesu de facs a su nùmeru 0783/91751 o po mesu de mail a s′indiritzu comunecurcuris@tiscali.it o amministrativo.curcuris@legalmail.it.
Custu Albu s′at a agiornai ònnia tres mesis. Po tanti is preguntas s′ant a podi intregai candu si siat.
Publicada su 27/06/2011

Unu situ nou po su Comunu
Custu giassu ìnternet nascit aintru de su progettu po sa lìngua sarda chi s’amministrazioni comunali de Crucuris at presentau in su 2004 a sa Presidentzia de su Contzillu de is Ministrus-Dipartimentu po is Affàrius Regionalis, po chi essit finantziau cun su dinai de sa lei 15 de su mesi de idas de 1999, n°482.
Bollit ... continua
Publicada su 18/10/2007

Nùmerus chi serbint
Azienda U.S.L. n° 5, distretu de Abas 0783 - 91111 Carabinèris de Abas 0783 Carabinèris de Mòguru 0783 990857 - 0783 990222 ENEL Guàrdia mèdica de Baressa 0783 930023 po is urgentzias118
Publicada su 06/07/2007

Traditzionis
Pagina in allestimento
Publicada su 06/07/2007

Biblioteca
Pagina in allestimento
Publicada su 06/07/2007

Sìndigu
Su sindigu
Publicada su 06/07/2007

Giunta Comunali
DECRETU LEGISLATIVU 18 de austu de su 2000, n. 267, art. 48
Testu ùnicu de is leis asuba de s’ordinamentu de is entis localis
Art. 48 Cumpetèntzias de is giuntas
Sa giunta traballat a manu de pari cun su sìndigu o cun su presidenti de sa provìntzia in su guvernu ... continua
Publicada su 06/07/2007

Contzillu comunali
Contzilleris de majoria

Alessandro Coni
Nàsciu s'11/06/1961 in Casteddu (CA)

Massimo Corrias
Nàsciu su 24/03/1976 in Santu ‘Èngiu (VS)

Dino Fanari
Nàsciu s'08/02/1960 in Abas (OR)

Fulvio ... continua
Publicada su 06/07/2007

Istatutu Comunali
TÌTULU I
AUTONOMIA E PUNNAS DE SU COMUNU

Art. 1. Autonomia de su comunu
Su Comunu est s’enti espressada de sa comunidadi locali, dotau de autonomia assegurada a manera costitutzionali.
Su Comunu arrapresentat sa populatzioni chi ddui est in su territòriu suu, ndi ... continua
Publicada su 06/07/2007

Domu comunali
Sa Domu Comunali s'agàttat in sa bia de Crèsia a su nùmuru 14.

Su teléfunu est su 0783 91751
Po mandai fax su nùmuru est su pròpriu

Apèrit po sa genti
de su lunis a sa cenàbura
de is undixi ... continua
Publicada su 06/07/2007

Segretàriu Comunali
Pagina in allestimento
Publicada su 06/07/2007

Anàgrafi
S'ufìtziu de s'anàgrafi
Ufìtziu demogràficu, anàgrafì, elettorali.

Responsabili de su Procedimentu
Michele SELIS

Po iscriri a s'ufìtziu de s'anàgrafi a posta elettrònica:
Publicada su 06/07/2007

Ufìtziu Tècnicu
Pagina in allestimento
Publicada su 06/07/2007

Servìtzius Sotzialis
Pagina in allestimento
Publicada su 06/07/2007

Servìtzius Amministrativus
Pagina in allestimento
Publicada su 06/07/2007

Bidda
Crucuris est una bidda de 300 cristianus,...
Publicada su 06/07/2007

Territòriu
Su territòriu
Sa cartina in artu (fonti: situ R.A.S. Sardigna 2D) arrapresentat su territòriu de Crucuris e iscerat in arrùbiu is làcanas amministrativas, in celesti is arrius.
Su territòriu comunali est a forma agiomai retangulari, cun su ladu longu postu segundu E-O, e s’isterrit pagu ... continua
Publicada su 06/07/2007