Comune di Curcuris

perangius.jpgSa bidda a is tempus de V. Angius (1841)

CRUCURIS, bidda de sa Sardigna in su distretu de Abas de sa prov. de Busache. Fiat in su dipartimentu antigu de Useddus, de su giudicau de Arborea. Abarrat a unu mìlliu de Abas in mesu a duus cùcurus, unu, chi tzèrriant Coròngiu faci a montangesu, chi de asuba si biit s’orizonti iscampiosu; s’àteru, su bruncu de Santa Maria a tramuntana, est tocada de levanti; casi ca sunfrit un’umididadi chi fait dannu. Po s’àteru su crima non si podit nai temperau meda, sigumenti cussu, innui cantu est assicorrosa sa basca, tantu si intendit su frius intrendi, s’ierru no est de nii, s’istadi sena de landireddu, is istagionis temperadas sena de nèbida, su terrenu disigiosu de arrosu. S’àiri est intemperiosa candu est su tempus de arrancus malus. In su 1834 ddui biviant ànimas 270 in famìllias 77. Acostumànt a nasci in 6, a ndi morri a su pròpiu tanti; e a fai 2 còias. Is personis prus fortis campant a sessanta annus. In mesu a is maladias micidialis e fitianas ddui funt is doloris a su costau, inframmatzionis de is òrganus de s’aparau po ismartiri, e calenturas chi andant e torrant. Su campusantu est acanta a sa crèsia parrochiali. Giai totu is òminis traballant sa terra; a is fèminas tocat a s’incurai de sa famìllia e de is pannus, de lana e de linu, chi issas traballant a su trobaxu chi funt 30. Ddui est fata s’iscola primària, innui s’atòbiant pagus piciocheddus. Sa cùria est in Abas. S’agatat custu populeddu in sa giurisditzioni de s’obispu de Abas, sa crèsia principali, chi est poberitedda, est asuta s’invocatzioni de S. Srebastianu. S’incuru de is ànimas est in càrriga a unu vicàriu. S’àtera cresiedda, chi tenint, dda tzèrriant de Santa Maria, innui po N.D. in sa commemoratzioni de assuntzioni sua s’afestat in grandu pompa. Su sartu est bellu meda po su lori. Ddu sèminant a 300 mois de trigu; 80 de òrgiu; 50 de faa; 40 de àteru lori coxili; e in su comunu non s’acostumat de ndi teni prus de otu tantis po pagu intelligèntzia e po pagu arti: su linu podit produxi 4000 mannugas. Traballant unu cantu ortus e una bìngia matzana; e essendi su crima, bellu po axina, faint binu bellu bellu, e meda, chi perou nemus si ndi incurat. Su traballu de is matas de fruta no est lassada a una parti: nudda de mancu is arratzas, non funt nì medas, nì de medas arratzas. Is cungiaus pigant tres partis de totu su terrenu chi fait a traballai, chi si podint computai in 300 mois, anca si sèminat, o si lassat a pasci su bestiàmini masedu. Po custu si càrculat Montijeddu ammantau a modditzi, innui in mesu si ndi pesant arrolis e suèrgius. S’arratza de su bestiàmini est limidau a brebeis, bacas e bois, a is cuaddus, procus, mulus e molentis; e onniuna est de pagu cabus, tantu chi postus impari non sartant is 2000. Sa lana e su casu s’ispàciant in su pròpiu logu. De is ispècias arestis ndi tenit sceti de cussas minudas; intra is pillonis funt medas is cruculeus, is meurras, is trudus, e a bortas is tùrturis, is pedrixis e is anadis. Currit in custu territòriu su frùmini chi tzèrriant Narbeddu, chi calendi de Jara s’ingrussat in su de Figu po s’àcua de Pau e Bàini, e ndi pigat noba po s’arrieddu (Flumineddu) chi nascit de s’unioni de is duus arrieddus, unu de su monti de Abas, s’àteru de su sartu de Mragaxori. Is orus funt praxilis po su linnarbu, chi totu bellus si ndi istrantaxant, e po su cannedu chi est a cracu: passai su bau apustis de is temporadas, o in tempus de àcua est cosa perigulosa meda, casi ca a bortas sa currenti ndi pinnicat is isconcaus, chi ddu provant a passai. A bortas iscassant is arrius, a manera de ammantai totu sa parti acanta e cussas de is terras bixinas de sa bidda antiga e ispèrdia de Gemussi, postas immui in sa circuscritzioni de Sìmaba. Fait parti custu comunu a sa sinnioria de Parti-Useddus, chi ndi gosat su marchesu de Chirra, òmini istràngiu. Cali siat sa cunditzioni de custus bividoris de custu brugu, dda imparat de su chi, in propositu, fiat iscritu in s’artìculu de Abas.
 
Pubblicada in sa setzioni Istoria su 16/07/2015