Comune di Curcuris

ASSÈNNIOS DE ISTÙDIU A.S. 2013/2014 - BANDU DE CUNCURSU
 
BIDU SU PROGRAMMA PRO SU DERETU A S’ISTÙDIU, APROVADU CUN DELIBERATZIONE N. 54 DE SU 16/07/2014 E MUDADURAS SIGHIDAS, IN UE SI PREVIDINT S’ISTANTZIAMENTU DE €1.500,00 PRO S’ISTITUTZIONE DE N.3 BURSAS DE ISTÙDIU DE CUNTZÈDERE A IS ISCIENTES DE IS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE PRIMU E SEGUNDU GRADU CHI SI DDU MINESCHENT.
Podent benefitziare totu is iscientes de is Iscolas Segundàrias  de Primu e de Segundu Gradu residentes in su Comunu de Crucuris, chi in s’annu iscolàsticu 2013/2014 siant istados promòvidos a primu esàmene cun una mèdia mìnima de 7/10 pro is iscolas Superiores e de 8/10 pro is iscientes de s’Iscola Segundària de Primu Gradu, chi depent pigare a cunsideru sa promotzione iscolàstica in sa setzione de esàmene.
SI INVITANT A  IS CHI PODENT GOSARE DE IS ASSÌNNIOS NARADOS PRIMA, A PRESENTARE DIMANDA A CUSTU COMUNU A INTRO E NON PRUS A TARDU DE SU 23.09.2014. TENET BALIDIDADE, COMENTE A DOCUMENTATZIONE A S’ISCOPU DE OTÈNNERE IS BURSAS DE ISTÙDIU, SA CHI SIGHIT:
DIMANDA IN PAPERI SENA MARCA DE BULLU ACUMPANGIADA DAE UNA AUTOTZERTIFICATZIONE CHI TÈNGIAT IS DATOS CHI SIGHINT (alligòngiu B):
  • Summa cumplessiva de su rèdditu de su nùcleu familliare tzertifìcatzione ISEE rèdditos 2013;
  • Situatzione de famìllia;
  • Esistèntzia o insussistèntzia de àteras intradas econòmicas;
  • Decraratzione pro no àere gosadu de assìnnios de istùdiu dae àteros entes pùblicos o privados;
  • Decraratzione de non gosare pro àteros rèdditos de is detratziones chi ispetant pro traballu dipendente o agualladu;
  • Decraratzione de frecuèntzia;
  • Decraratzione de mèritu iscolàsticu chi ammustrit su puntègiu pigadu.

Pubblicada in sa setzioni Selezioni e gare su 05/09/2014