Comune di Curcuris

Arrechesta po s’assinnamentu de cuntributus in favori de is istudentis, finas cun disabilidadi, chi frecuentant primu e segundu gradu, po is serbìtzius de trasportu urbanu e extraurbanu e serbìtzius de assistèntzia trasportu frunius de personali ispeciali

ISCADÈNTZIA: 04.06.2014 Aprovau cun Delìbera de G.C. n. 26 de su 14.05.2014

BENEFITZIÀRIUS
Alunnus cun arresidèntzia in Sardìnnia chi frecuentant is iscolas segundàrias de primu e segundu gradu.

ARRECHISIUS PO INTRAI
Fai parti de famìllias chi s’Inditadori de sa Situatzioni Econòmica Echivalendi (I.S.E.E.) siat prus bàscia o agualis a € 14.650,00, carculau martzu de su 1998 n. 109 e modìficas afatantis, chi pertocat sa decraratzioni de is arrèditus 2013 – perìodu de imposta 2012.
Esigèntzias aposta de serbìtzius de trasportu e de assistèntzia ispecialistica, cun atentu totu suu a is abisòngius primàrius de is istudentis cantu est distanti de sa sea iscolàstica;

TIPOLOGIAS DE IS BENEFÌTZIUS E CUNTRIBUTUS
Is benefìtzius e is cuntributus si cuncedint a is istudentis, chi no arricint o chi no apant arriciu, in s’annu iscolàsticu passendi, amministratzionis pùblicas po cussas punnas etotu, po:
a) Serbìtzius de trasportu urbanu ed extraurbanu impunnau a imbati in sa sea iscolàstica finas po su chi pertocat is esigèntzias b) Serbìtzius de assistèntzia ispecialìstica, finas cun mezus de trasportu frunius de personali ispecializau po su chi pertocat disabilidadi, cunforma a s’art. 3, comma 3, de sa lei n.104/1992;

TIPOLOGIAS ISPESAS CHI FAIT A AMMITI
ISPESAS DE TRASPORTU
%uF0B7 abbonamentus po trasportu cun mezus pùblicus;
%uF0B7 ispesas de viàgiu in lìnnias urbanas o extraurbanas fatas a tìtulu de viàgiu nominativu;
%uF0B7 ispesas po serbìtziu de trasportu a gestioni dereta/non dereta de s’iscola;
%uF0B7 atestatzioni de ispesa anca arresurtant is Km. chi nci funt intra de sa domu innui si bivit e s’iscola frecuentada cun decraratzioni ISPESAS DE ASSISTÈNTZIA ISPECIALÌSTICA
%uF0B7 ispesas de viàgiu cun mezus de trasportu frunius de personali ispecializau chi pertocat is esigèntzias totu suas de is istudentis de sa lei n. 104/1992.

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 28/05/2014


ALLEGATO