Comune di Curcuris

INGHITZU MENSA ISCOLÀSTICA 2013/2014
 
SI FAIT ISCHIRI CHI LUNIS 7 DE SU MESI DE LODÀMINI 2013 AT A INCUMENTZAI SU SERÌTZIU MENSA PRO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2013/2014

ISCOLA DE S’INFÀNTZIA DE ABAS:
SERVÌTZIU MENSA DAE SU LUNIS A SU CHENÀBURA
INTRADA ALUNNUS A IS 8,15 – BESSIDA A IS 16,15

ISCOLA ELEMENTARI DE ABAS:
SERVÌTZIU MENSA DAE SU LUNIS A SU CHENÀBURA PRO IS CLASSIS A TEMPUS PRENU
SERRADA SU SÀBUDU

CHI, pro pòdiri calculai is costus pro pigai parti a custu servìtziu segundis su regulasmentu comunali aprovadu cun delibera de Consìgiu Comunali n.15 de su 27.07.2013, pro su servìtziu de mensa iscolàstica pro is alunnus residèntis in su Comunu de Crucuris, chi andant a s’iscola elementari in s’Istitutu Cumprènsivu de Abas – annu iscolàsticu 2013 /2014, est possibili iscarrigare su mòdulu de autotzertificatzioni in su giassu internet www.comune.curcuris.or.it e trasmitere sa documentatzioni in deretura a s’ufìtziu protocollu o via pec a s’indiritzu amministrativo.curcuris@legalmail.it .
Pro cali si siat pregunta de acraramentu o ispetzificadura si podit domandai a s’Ufìtziu Servìtzius Sotzialis comunalis segundis is oràrius e is dies de ritzida o mandendi una e-mail a servizisociali@comune.curcuris.or.it

Pubblicada in sa setzioni Avvisi pubblici su 28/09/2013


ALLEGATO
AVISU PUBLICU