Comune di Curcuris

Sa die ecològica 2013
 
Si avisat totu sa popolatzioni ca mèrcuris 15 de maju 2013 a is otu de merii nc’at a èssiri unu atòbiu in s’aula consilliari de su Comunu po chistionai de totu cussu chi acuntèssit s’aparìciu de sa Die Ecològica 2013

Benei in medas!

Su Sìndigu

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 14/05/2013