Comune di Curcuris

TORRAT A ABERRI S’ISPORTELLU LINGUÌSTICU SUBRACOMUNALI.

SI FAIT ISCIRI A SA POPULATZIONI CA MARTIS 5 DE MARTZU 2013 CUSTU COMUNU AT TORRAU A ABERRI S’ISPORTELLU LINGUÌSTICU SUBRACOMUNALI.

S’Amministratzioni comunali, cunforma a is normas europeas, natzionalis e regionalis, chi pertocant s’amparu de is lìnguas de minoria, s’impunnat de:
- sighiri una polìtica crara e profetosa, chi siat capassa de s’ispaniai in totu is setoris de sa vida pùblica de sa comunidadi;
- pònniri a manera ufitziali sa lìngua sarda in totu is cuntestus de impreu, inclùia s’Amministratzioni Pùblica;
- traballai a manu de pari cun is Comunus, Entis territorialis, Iscolas e Assòtzius, po chi is interbentus a favori de su sardu non siant ispimpirinaus o ocasionalis, ma siant profetosus po torrai a manigiai sa lìngua sarda in su iscrìri e in su chistionai.
Ocannu su Servìtziu subracomunali de s’Ufìtziu lìngua sarda de Crucuris est sighiu de sa Dot.ra Tatiana Frau impari a is comunus de Baressa, Bobadri, Abas, Sini, Bàini, Pau e Ollasta.

S’Ufìtziu est abertu:
Martis 05.03.2013 08.00 - 10.00
Mèrculis 06.03.2013 08.00 - 10.00
Martis 12.03.2013  08.00 - 10.00
Mèrculis 15.03.2013 11.35 - 14.05
Martis 19.03.2013  08.00 – 11.00
Mèrculis 26.03.2013  08.00 - 10.00
Cenàbura 29.03.2013  11.35 - 14.05

S’operadora est a disponimentu de is citadinus po cali si siat chistioni asuba sa lìngua sarda (normativa, contzillus de iscriidura, furriaduras, bibliografia e sighendi a nai).

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 05/03/2013