Comune di Curcuris

FRUNIDURA GRATUIDA O MESU GRATUIDA DE LÌBURUS DE TESTU PO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2012/2013
 
S’INTERBENTU IN OGETU EST DESTINAU A IS ALUNNUS DE IS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE I E II GRADU CHI IS CUNDITZIONIS DE ARRÈDITU FAMILLIARI FUNT PARIS O PRUS BÀSCIUS DE UNU ISEE, BÀLLIDU, DE €. 14.650,00.
Su mòdulu de pregunta ddu depit cumpilai su chi tenit sa pàtria podestadi de mamma o de babbu o finas s’alunnu etotu candu magiorenni. Tocat a auniri sa certificatzioni ISEE chi lassant is òrganus chi ddis cumpetit e s’autocertificatzioni chi pertocat is ispesas aguantadas segundu is modellus allegaus "b" e "c", chi s’ant a podi iscarrigai in deretura de su situ e s’ant a depi intregai a s’ufìtziu protocollu o sinuncas a pec mandendi totu is documentus a s’indiritzu amministrativo.curcuris@legalmail.it aintru de cenàbara 07 de su mesi de idas de su 2012.
Simmai po pregontai crarimentus o ispricaduras fait a s’inderetai a s’ufìtziu de is serbìtzius sotzialis comunali segundu is oràrius e is diis de arricidura o mandendi una e-mail a s’indiritzu servizisociali@comune.curcuris.or.it

segundu is oràrius e is diis de arricidura o mandendi una e-mail a s’indiritzu servizisociali@comune.curcuris.or.it

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 08/11/2012ALLEGATO