Comune di Curcuris

GIORRONADA DE SA BECESA 2012
 
S’Amministratzioni comunali avisat a totu is interessaus ca avatu s’Ufìtziu de is Serbìtzius sotzialis fait a ndi arretirai su mòdulu de iscritzioni po pigai parti a sa Giorronada de sa becesa posta in contu po sa dii 1 de su mesi de idas.
S’edadi prus bàscia po podi pigai parti est sa de 60 annus fatus, o incapitendi còpias de assumancu unu de is duus intra de pobidda o pobiddu.
A is interessaus s’invitant a s’iscriri a intru e no apustis a su 09 de su mesi de onniasanti de su 2012 iscarrighendi su mòdulu de su situ MÒDULU ISCRITZIONI

Pubblicada in sa setzioni Avvisi pubblici su 06/10/2012


ALLEGATO