Comune di Curcuris

Atòngiu in Barbàgia 2012 – Cortes Apertas 2012
 
 
autunno-in-barbagia-2012.jpgS’Amministratzioni comunali avisat a totus is interessaus ca si podit iscarrigai su mòdulu de iscritzioni po sa faina culturali de arrecreu de fai a Mamoiada in ocasioni de Cortes apertas 2012.
 
Sa gita culturali s’at a fai sàbudu 03.11.2012.
 
Sa faina culturali at a costai comenti sighit:
Mannus e bècius € 10,00
Pipius e piciocheddus de 6 a 17 annus € 5,00.
 
Sa cuntributzioni tocat a dda pagai cun c.c.p. – Serbìtziu de tesoreria de su comunu de Crucuris nu19360098 de auniri a su mòdulu de iscritzioni. s’at a podi fai c.c.p. acumulativu po su pròpiu nùcreu familliari inditendi su nùmeru de is chini faint parti.
 
Programma de sa giorronada (provisòriu s’at a cunfirmai in fatu)
 
8,15/8,30 atòbiu de is chini ndi pigant parti in sa pratza a innantis de su comunu de Crucuris
8,45/9,00 partèntzia faci a Mamoiada (in su tretu de viàgiu est postu in contu unu pausu)
11,15/11,30 bìsitas de is cortes apertas de Mamoiada
13,00/13,30 pràngiu tìpicu in arristoranti/agriturismu
16,30/17,00 torrada a su comunu de Crucuris.
 
Is iscritzionis ant a depi arribai a intru de su 20 de su mesi de ladàmini de su 2012.

Pubblicada in sa setzioni Avvisi pubblici su 06/10/2012


ALLEGATO