Comune di Curcuris

L.R. NU62/2000 BANDU BURSAS DE ISTÙDIU IN AGIUDU DE IS ISPESAS CHI ANT AGUANTAU IS FAMÌLLIAS PO S’ISTRUTZIONI PO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2011/2012
 
S’Ufìtziu Serbìtzius Sotzialis fait a isciri ca a intru e no apustis de su 12 de su mesi de ladàmini de su 2012 fait a intregai istàntzia dereta a oteni su benfìtziu “BURSAS DE ISTÙDIU IN AGIUDU DE IS ISPESAS CHI ANT AGUANTAU IS FAMÌLLIAS PO S’ISTRUTZIONI PO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2011/2012”.
Is critèrius e is maneras de intrai s’istabilint cunforma a sa Delìbera Regionali nu32/69 de su 24.07.2012 e segundu a sa Delìbera de Giunta Comunali nu49 de su 19.09.2012. A chini creit de teni is arrechisius, podit intregai s’istàntzia avatu s’Ufìtziu Serbìtziu Sòtziu-Culturali segundu a sa modulìstica aprontada e castiai su bandu publicau in custu situ.
Po comunicau e/o crarimentus chi ddui podint essi in minescimentu fait a s’inderetai a s’Operadora Sotziali me in is diis e me in is oràrius de arriciimentu.