Comune di Curcuris

ISCADÈNTZIA PO INTREGAI ISTÀNTZIA DERETA A OTENI SU BENEFÌTZIU “BURSAS DE ISTÙDIU E INCENTIVUS UNIVERSITÀRIUS” A.A.2011/2012


S’UFÌTZIU SERBÌTZIUS SOTZIALIS FAIT A ISCIRI CA A INTRU E NO APUSTIS A SU 15 DE SU MESI DE LADÀMINI DE SU 2012 S’EST POSTA IN CONTUS S’ISCADÈNTZIA PO INTREGAI ISTÀNTZIA DERETA A OTENI SU BENEFÌTZIU “BURSAS DE ISTÙDIU E INCENTIVUS UNIVERSITÀRIUS” A.A.2011/2012.

S’ISCADÈNTZIA PO INTEGAI IS PREGUNTAS DD’AT ISTABILIT S’ART.5 DE SU REGULAMENTU COMUNALI APROVAU CUN DELÌBERA DE C.C. N.4 DE SU 22.05.2009.

Is critèrius e sa manera de intrai ddus istabilit su Regulamentu de cuncursu po s’assinnamentu de
bursas de istùdiu e incentivus po is istudentis universitàrius aprovau cun Delìbera C.C. n.4 de su 22/05/2009.
A chini creit de teni is arrechisius, podit intregai istàntzia avatu s’Ufìtziu Serbìtziu Sòciu-Culturali segundu sa modulìstica aprontada.

Po comùnigas e/o crarimentus in pròpositu chi ddui podint essi fait a andai a che s’Operadori Sotziali me in is diis e me in is oràrius de arricidura.