Comune di Curcuris

BANDU CONTRAS IS POBERESAS LÈGIAS LÌNNIA 2 - ANNUALIDADI 2010 E 2011.

S’Amministratzioni Comunali avisat a totus is citadinus ca in s’Albu Pretòriu de su Comunu de Crucuris s’est publicau su bandu po fai interbentus Contras is Poberesas Lègias Lìnnia 2 Annualidadi 2010 e 2011.
Podint gosai de su cuntributu totu cussus chi a s’ora de sa publicatzioni de su bandu funt in possa de is arrechisius chi sighint:
1. Arresidèntzia anagràfica in su Comunu de Crucuris a sa data de publicatzioni de su bandu;
2. Inditadori de sa Situatzioni Econòmica Echivalendi ISEE chi at carculau s’ISTAT po su 2008 paris € 999,67 a su mesi po una famìllia de duas personas impreendi s’iscala de paribalèntzia arremonada in su documentu asuta po is famìllias de àtera mannesa:

INTERBENTUS CHI SI PODINT ARRIMBURSAI
S’ant a poni innantis a totu is cuntributus de natura tributària avatu Equitalia istipulaus in cali si siat annu, apuraus e documentaus. Sa Lìnnia de interbentu impunnat a s’abbatimentu de is costus de serbìtziu essentzialis, bastit chi non ddus ant giai finantziaus àterus entis pùblicus chi sighint is pròpias punnas (po nai L. n. 431/1998 fundu natzionali po s’agiudu a intrai me in is domus in pesoni) e a s’amenguamentu de is costus chi pertocat e tentus de su 01.01.2010 a su 01.09.2012 o sartada custa data
1. a su cànoni de pesoni
2. a s’enèrgia elètrica
3. a s’ismartimentu de is arrefudus sòlidus urbanus
4. a su calentamentu
5. a su gas de coxina
6. a su consumu de s’àcua bella a bufai
7. a serbìtzius e interbentus educativus, comenti: nius de infàntzia, serbìtzius primavera, serbìtzius educativus in logu de domu, is chi càstiant pipius, po chi non torrat ca a s’interessau dd’ant ammitiu a gosai de àterus cuntributus pùblicus..

GRADUATÒRIA
Tocat a istabiliri una graduatòria po intrai chi s’at a publicai po 10 diis in s’albu pretòriu in arretza a intru de innui s’ant a podi fai oponimentus. Passau custu tèrmini sa graduatòria s’at a cunsiderai fata in totu. Sa graduatòria s’at a istabiliri segundu is arrègulas chi arremonant is artìculus 4,5,6 de custu Bandu. Sa graduatòria s’at a fai cun is elementus chi sighint: nòmini, sangunau e puntègiu otentu.

PROCEDURA PO S’ARRECHESTA
Chincoi interessau at a podi intregai istàntzia impreendi su modellu de sa pregunta aprontau, chi fait a iscarrigai de su situ, a intru de is tèrminis chi at istabiliu in sa detèrmina de aprovamentu de su bandu cosa sua su Responsàbili de su Serbìtziu Amministrativu Sotziali, acumpangiendiddu de totu is documentus chi bolit s’Uffìtziu Serbìtzius Sotzialis.
Est intregada a su Serbìtziu Sotziali Comunali, sa possibilidadi de si movi, finas cun initziativa de entis e organismus de boluntariau e de su privau sotziali, atendendi de ufìtziu a fai pregunta in logu de is sugetus chi funt impossibilitaus o non bonus a dda fai.

TEMPUS DE PUBLICATZIONI DE SU BANDU
Custu bandu s’at a publicai de su 03.09.2012 a su 18.09.2012 in s’albu pretòriu in arretza, tèrmini a intru de innui s’at a podi intregai pregunta a s’ufìtziu serbìtziu sotziali, passaus custus tèrminis de publicatzioni bandu, s’at a publicai in fatu a tres mesis a tres mesis po donai sa possibilidadi a is chini no iscidiant o s’agatant in dificultadi a podi intrai a su Programma de interbentu de abbatimentu de is poberesas lègias, a intru de is arresorsas a disponimentu.
TÈRMINI FIRMU PO INTREGAI IS PREGUNTAS DE SU 03.09.2012 A SU 18.09.2012.

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 07/09/2012