Comune di Curcuris

Bandu Pùblicu po sa cuncessioni de cuntributus in aciunta po sa pagamenta de is cànonis de pesoni - Annu 2012


SU RESPONSÀBILI DE SU SERBÌTZIU
BIUS e ARREMONAUS:
  • sa lei n. 431 de su 9 de su mesi de idas de su 1998 e in mesu a totu s’art.11 chi at istituiu, avatu su Ministeru de is Traballus Pùblicus, su Fundu natzionali po s’agiudu a intrai me in is domus in pesoni;
  • su Decretu de su Ministeru de is Traballus Pùblicus de su 7 de làmpadas de su 1999, chi istabilit is arrechisius mìnimus chi nci bolint po benefitziai de is cuntributus e is acumprimentus regionalis e comunalis chi abisòngiant po s’assinnamentu de cussus etotu a favori de is chi tenint tìtulu. In mesu a totu su Decretu nau asuba istabilit ca s’isceramentu de is beneficiàrius de is cuntributus ddu depant fai is Comunus cun procedimentu a craresa pùblica, formendi graduatòria aposta.
  • sa delìbera de Giunta Regionali n. 22/1 de su 22.05.2012, chi portat is critèrius po iscerai is benefitziàrius e is maneras de càrculu de is cuntributus po s’annualidadi 2012.
  • Sa delìbera de Giunta Comunali n. 36 de su 02.07.2012 chi at donau inditus a su responsàbili de su Serbìtziu po s’aprontadura de su bandu po s’assinnamentu de is cuntributus po s’annu 2012;
  • sa detèrmina de su Responsàbili de s’Ufìtziu Serbìtzius Sotzialis n. 157 de su 04.07.2012, chi at aprovau custu bandu.
FAIT A ISCIRI
ca movendi de sa data de publicatzioni de custu Bandu e a intru e no apustis a su 19.07.2012 is citadinus chi tenint s’arresidèntzia in su Comunu de Crucuris in possa de is arrechisius asuta postus a craru ant a podi intregai pregunta dereta a oteni is cuntributus in aciunta chi funt in s’art. 11 de sa Lei 431/1998, po sa pagamenta de is cànonis de pesoni - annu 2012.

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 12/07/2012


ALLEGATO