Comune di Curcuris

Arrimbursu ispesas viàgiu istudiantis iscola segundària de sa de 2 gradus e artìstica - a.s. 2011/2012

Su responsàbili de su serbìtziu invitat a is istudiantis chi tenint s’arresidèntzia in Crucuris, a castiai is “Critèrius de arrimbursu ispesas viàgiu istudiantis pendularis” aprovaus cun delìbera de Contzillu comunali n. 28 de su 30.04.2012 ca podint benefitziai de s’arrimbursu ispesas viàgiu po s’iscola segundària de su de 2 gradus e artìstica a.s. 2011/2012, a intregai istàntzia a su Comunu de Crucuris, a intru e no apustis a su 02/08/2012. si cunsiderant bàllidas po oteni s’arrimbursu in chistioni, sa documentatzioni chi sighit:
  1. Pregunta in paperi sena bullu acumpangiada de una autocertificatzioni chi portat is datus chi sighint:
  • certificatzioni isee bàllidu; 
  • frecuèntzia iscolàstica; 
  • ispesas de viàgiu aguantadas in s ’a.s. 2011/2012
Sa modulìstica po intregai is preguntas si podit iscarrigai de su situ.
Sa pregunta s’at a podi mandai finas po pec a s’indiritzu amministrativo.curcuris@legalmail.it o a sa pec.protocollo.curcuris@leagalmail.it.

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 09/07/2012


ALLEGATO