Comune di Curcuris

Si fait isciri a sa populatzioni ca custu Comunu at torrau a aberri s’isportellu linguìsticu subracomunali.

S’Amministratzioni comunali, cunforma a is normas europeas, natzionalis e regionalis, chi pertocant s’amparu de is lìnguas de minoria, s’impunnat de:
- sighiri una polìtica crara e profetosa, capassa de s’ispaniai in totu is setoris de sa vida pùblica de sa comunidadi;
- poni a manera ufitziali sa lìngua sarda in totu is cuntestus de impreu, inclùia s’Amministratzioni Pùblica;
- traballai a manu de pari cun is Comunus, Entis territorialis, Iscolas e Assòtzius, po chi is interbentus a favori de su sardu non siant ispimpirinaus o ocasionalis.
S’Ufìtziu est abertu:
su lunis de is 8:00 a is 14:00,
a disponimentu de is citadinus po cali si siat chistioni asuba sa lìngua sarda (normativa, contzillus de iscriidura, traduxiduras, bibliografia e sighendi a nai).

Pubblicada in sa setzioni Notizie su 21/05/2012


ALLEGATO