Comune di Curcuris

Avisu pùblicu - Trasportu a tzerriada

S’Amministratzioni comunali avisat a totu is interessaus ca avatu s’ufìtziu de is serbìtzius sotzialis si podit arretirai su mòdulu de pregunta po si fai ammiti a su serbìtziu “Trasportu a tzerriada” P.L.U.S. Abas-Terraba
Su serbìtziu tenit sa bidea de favoressi sa possibilidadi de si movi e sa socializatzioni de is citadinus chi, po s’edadi manna, su ammancai de fìguras de parentis po agiudu, su ddui ai lìmitis po patologias psìchicas o fìsicas o de situatzionis de debilesa aposta tenint dificultadi a lompi a is serbìtzius amministrativus, sanidàrius, arriabilitativus, assistentzialis e sotzialis, siat pùblicus siat privaus, postus in s’àmbitu territoriali de sa A.S.L. de Aristanis.
Po custu s’iscerant is tipologias de trasportu chi sighint:
· a modu contìnuu avatu e movendi de centrus sòtziu-sanidàrius, sòtziu-assistentzialis, educativus, formativus est a nai trasportus fatus a sa dii o prus bortas a sa cida, a tràgiu periòdicu chi fait a programmai e de simada longa. Torrant in custa tipologia de serbìtzius su trasportu avatu istruturas sòtziu-sanidàrias, entis formativus/assistentzialis po s’acumprimentu de progetus educativus aposta, su trasportu avatu istruturas assistentzialis/sanidàrias.
· a s’ocasioni est a nai trasportus fatus po una borta isceti o po pagu tempus, chi faint a programmai cun avisu fatu a innantis de su gosadori a istitutus, ambulatòrius, logus de cura e de arriabilitatzioni, ispidalis.
Ant a podi benefitziai de su serbìtziu is citadinus chi tenint s’arresidèntzia me in is Comunus de su DistretuSòtziu-Sanidàrius chi funt e/o s’agatant in una de is situatzionis arremonadas de sighida:
a) bècius sartaus is sessantacincu annus, cun s’arreconnoscimentu de sa cunditzioni de Invalididadi Tzivili paris a su 100% o percentuali prus bàscia chi ddui at magangiamentus de sa mobilidadi fìsica, o tocadas po pagu tempus de patologia chi invàlidat.
b) disàbilis certificaus cunforma a sa normativa in vigori (L.104/92 art. 3, comma 3);
c) minoris disàbilis chi tenint abisòngiu de lompi a is istruturas arriabilitativas non globalis.
2. Non torrat, mancu una borta, intra de is situatzionis tipu postas in contu de custu apaltu su trasportu e s’acumpangiamentu de is personas cun disabilidadi avatu centrus de arriabiliatatzioni chi funt in s’art.26 de sa Lei 833 de su 1978, po chi sa R.A.S. cuncedit a is Comunus de arresidèntzia su cuntributu chi est in s’artìculu 92 de sa L.R. n.12 de su 1985.
3. No ant a podi benefitziai de su serbìtziu, ogetu de custu apaltu, chini po patologia o lìmitis funtzionalis tenit abisòngiu de si fai tragai cun ambulàntzia e sìmbilis.

Pubblicada in sa setzioni Avvisi pubblici su 05/10/2011ALLEGATO