Comune di Curcuris

Avisu - Istitutzioni de s’albu de is frunidoris de benis e serbìtzius de su comunu de crucuris setori amministrativu sotziali e culturali – annu 2011/2012

A Chincoi chi fessint interessosus de si fai poni me in s′Albu de is Frunidoris de Benis e Serbìtzius s′invitat de fai arribai pregunta aposta, sighendi s′ischema aprontau de s′ufìtziu, a s′Ufìtziu Protocollu de su Comunu, a s′indiritzu chi sighit:
Comunu de CRUCURIS, bia Crèsia nu14, 09090 CRUCURIS
EST DE IMPORTU: sa pregunta e is allegaus chi pertocant, non si depint intregai a su protocollu in busta sigillada, ma simmai cun busta normali po lìteras, o po mesu de facs a su nùmeru 0783/91751 o po mesu de mail a s′indiritzu comunecurcuris@tiscali.it o amministrativo.curcuris@legalmail.it.
Custu Albu s′at a agiornai ònnia tres mesis. Po tanti is preguntas s′ant a podi intregai candu si siat.
 
Pubblicada in sa setzioni Notizie su 27/06/2011


ALLEGATO