Comune di Curcuris

Nùmerus chi serbint

Azienda U.S.L. n° 5, distretu de Abas
0783 - 91111

Carabinèris de Abas
0783

Carabinèris de Mòguru
0783 990857 - 0783 990222

ENEL Guàrdia mèdica de Baressa 0783 930023
po is urgentzias118

Pubblicada in sa setzioni Servìtzius su 06/07/2007