Comune di Curcuris

Giunta Comunali
 
DECRETU LEGISLATIVU 18 de austu de su 2000, n. 267, art. 48
Testu ùnicu de is leis asuba de s’ordinamentu de is entis localis
Art. 48 Cumpetèntzias de is giuntas
Sa giunta traballat a manu de pari cun su sìndigu o cun su presidenti de sa provìntzia in su guvernu de su comunu o de sa provìntzia e traballat cun delìberas collegialis.
Sa giunta fait totu cussus àutus chi torrant cunforma a s’artìculu 107, commas 1 e 2, me in is funtzionis de is òrganus de guvernu, chi sa lei no at arriserbau a su contzillu e chi no arruint me in is cumpetèntzias, chi leis o s’istatutu ponint in contu, de su sìndigu o de su presidenti de sa provìntzia o de is òrganus de decentramentu; traballat a manu de pari cun su sìndigu e cun su presidenti de sa provìntzia ponendi in pràtiga is inditus generalis de su contzillu; torrat isceda a s’annu a su contzillu de totu su traballu suu e fait faina propositiva e de impellida avatu a cussu etotu.
Est, aici etotu, de cumpetèntzia de sa giunta pigai regulamentus asuba s’ordinamentu de is ufìtzius e de is servìtzius, arrispetendi is critèrius generalis chi su contzillu at istabiliu.

In su Comunu de Crucuris nci at tres assessoris:
Claudia Atzei Visu-sìndigu,

Giorgio Steri

Giuseppe Porcu 

Pubblicada in sa setzioni Comunu su 06/07/2007