Comune di Curcuris

Contzillu comunali

Contzilleris de majoria

Alessandro Coni
Nàsciu s'11/06/1961 in Casteddu (CA)

Massimo Corrias
Nàsciu su 24/03/1976 in Santu ‘Èngiu (VS)

Dino Fanari
Nàsciu s'08/02/1960 in Abas (OR)

Fulvio Frau
Nàsciu su 17/02/1957 in Abas (OR)

Pietro Grussu
Nàsciu su 06/10/1978 in Casteddu (CA)

Enrico Pilloni
Nàsciu su 26/01/1956 in Abas (OR)

Giuseppe Porcu
Nàsciu su 02/03/1980 in Santu ‘Èngiu (VS)

Lucia Pusceddu
Nàscia su 15/07/1976 in Abas (OR)


Contzilleris de minoria

Ranieri Atzei

Nàsciu su 26/06/1957 in Abas (OR)

Maria Silvia Fanari
Nàscia su 24/11/1974 in Santu ‘Èngiu (VS)

Federica Pilloni

Elio Puxeddu
Nàsciu su 26/03/1957 in Abas (CA)

Pubblicada in sa setzioni Comunu su 06/07/2007