Comune di Curcuris

Istatutu Comunali

TÌTULU I
AUTONOMIA E PUNNAS DE SU COMUNU

Art. 1. Autonomia de su comunu
Su Comunu est s’enti espressada de sa comunidadi locali, dotau de autonomia assegurada a manera costitutzionali.
Su Comunu arrapresentat sa populatzioni chi ddui est in su territòriu suu, ndi atendit is interessus e ndi favoressit s’isvilupu tzivili, sotziali e econòmicu, arrispetendi-ndi is leis e segundu is princìpius de s’ordinamentu de sa Repùblica.
Su Comunu tenit autonomia normativa, de cuncordadura e de finàntzia.
Est titulari de funtzionis e possas suas e fait is funtzionis chi dd’at assinnau, cunferiu o delegau s’Istadu e sa Regioni, segundu su princìpiu de sussidariedadi.
Su Comunu fait is funtzionis suas finas cun is fainas e su traballu a manu de pari de is citadinus e cun is formas insoru po s’acomunai apari.
Su Comunu favoressit su de fai pigai parti meda a sa populatzioni me in is iscioberus amministrativus; arreconnoscit e agiudat is assòtzius lìberus e su boluntariau, comenti a momentu po s’acomunai apari e de cunfrontu asuba temas de interessu de sa comunidadi locali. Assegurat a is citadinus s’intrada lìbera a is informus asuba sa vida amministrativa e asuba sa faina de s’enti e pigat mesuras futas po fai usai a manera prena e paritària is servìtzius pùblicus, sena de fai partis chi si depint a cunditzionis econòmicas e sotzialis, a su sessu, a sa religioni e a sa natzionalidadi.

Pubblicada in sa setzioni Comunu su 06/07/2007


ALLEGATO