Comune di Curcuris

SU TERRITORIU
 
 
curcuristerritorio.jpgSu territòriu
Sa cartina in artu (fonti: situ R.A.S. Sardigna 2D) arrapresentat su territòriu de Crucuris e iscerat in arrùbiu is làcanas amministrativas, in celesti is arrius.
Su territòriu comunali est a forma agiomai retangulari, cun su ladu longu postu segundu E-O, e s’isterrit pagu prus de 8 chilòmetrus cuadraus. Est a làcana a Nord cun su territòriu de Abas, a Est cun su de Gonnonò, a Sud cun Sìmaba e, acabbendi, a Ovest cun Pompu e Mragaxori.
Su territòriu est totu a cùcurus chi faci a Nord funt ammantaus a padenti e a matedu bàsciu, is àterus, de contras, funt ispollitus, destinaus a lori a messadura o a pastura.
In su territòriu ddui passat s’arriu Sa Murta, anca si nci ghetant is àterus arrieddus, su fundu de sa baddi est totu traballau e a oru de s’arriu crescit beni sa vegetatzioni a mata.
Fait a biri s’isvilupu chi at fatu de pagu su territòriu, movendi de candu est acabbada sa gherra a oi, cun is potografias chi ant tirau me in is annus 1954, 1977, 2003, 2006 e chi ant publicau in su situ de sa Regioni Sardigna a su collegamentu chi sighit:
http://www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html
 
Pubblicada in sa setzioni Cultura su 06/07/2007